Afskrivninger

PrintPrint

Skattemæssige afskrivninger

Afskrivning på driftsmidler og skibe skal foretages under ét for samtlige erhvervsmæssige driftsmidler og skibe i virksomheden. Afskrivning kan påbegyndes det år, hvor driftsmidlet er leveret og ibrugtaget til afskrivningsberettigede formål. Afskrivning kan ikke foretages i det år, hvor driftsmidlet afhændes.

Fra og med indkomståret 1999 er der adgang til at afskrive med "brudte" procenter i modsætning til tidligere år, hvor afskrivning skulle foretages med hele procenter.

Der er særlige regler for specielle anskaffelser, bl.a. edb-software, hvorved disse anskaffelsessummer kan fradrages fuldt ud i anskaffelsesåret.

 

Eksempel på afskrivning fra www.skat.dk

Køber du en maskine til 100.000 kr., kan du det første år vælge at afskrive 25 procent. Det betyder, at du kan fratrække en udgift på 25.000 kr. i dit skatteregnskab. Næste år kan du afskrive 25 procent af saldoen, der nu er 75.000. Det giver et fradragsberettiget beløb på 18.750 kr.

 

Blandede driftsmidler

Bruger du et driftsmiddel, for eksempel en bil, til både erhvervsmæssige og private formål, skal du afskrive driftsmidlet særskilt. Du kan afskrive efter reglerne på saldoen fra år til år, men det er kun den andel, du bruger erhvervsmæssigt, du kan trække fra i dit skatteregnskab.

Driftsmidler med kort levetid og småaktiver

Anskaffelsessummen for driftsmidler, der har en levetid på højst tre år eller som højst koster 12.300 kr. (2012), kan du vælge at trække fra fuldt ud i anskaffelsesåret. Hvis din saldo for driftsmidler er under beløbsgrænsen på 12.300 kr. før afskrivning, kan hele saldoen også udgiftsføres. Beløbsgrænsen på 12.300 kr. reguleres hvert år. Der sker ingen regulering af beløbsgrænsen i perioden 2009 til 2013. Du kan også vælge at føre udgiften for småaktiver og driftsmidler med kort levetid på den almindelige driftsmiddelsaldo og afskrive efter saldoprincippet.

Bygninger

Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt, kan som hovedregel afskrives. Der kan dog ikke afskrives på kontorbygninger og bygninger til beboelse. Der kan afskrives med op til 4 pct. årligt af den kontantomregnede anskaffelsessum. Under visse betingelser kan der afskrives på den erhvervsmæssige del af bygninger, der både benyttes til beboelse og erhverv.

Goodwill og patenter

Goodwill, som du køber, kan afskrives med indtil 1/7 af anskaffelsessummen hvert år. Goodwill køber man for eksempel, når man overtager en bestående kundekreds og lignende. Overtager man for eksempel knowhow, patentretter eller lignende rettigheder, kan disse afskrives på sammen måde som goodwill.

Indretning af lejede lokaler m.m.

Udgifter, som du afholder til indretning af lejede lokaler, kan ikke fratrækkes på en gang, men skal afskrives med indtil 20 procent af anskaffelsessummen årligt.

Fortjeneste eller tab ved salg af driftsmidler, bygninger m.v.

Når du sælger driftsmidler går salgssummen fra i saldoværdien. Sælger du med tab, kan tabet dog fratrækkes med det samme. Tab eller avance på blandede driftsmidler skal dog altid gøres op og fratrækkes eller indtægtsføres i skatteregnskabet. Salg af bygninger, goodwill mv. og indretning af lejede lokaler skal også gøres op og fratrækkes eller indtægtsføres i skatteregnskabet efter forskellige regler.

Fremtidige satser, se:

www.skm.dk - Tal-statistik - Satser og Beløbsgrænser - A - Afskrivningsloven.

Magnus informatik

Skattemæssige afskrivninger 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Bygninger, generelt: 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Driftsmidler og skibe, afskrivningssats af saldo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Driftsmidler og skibe, grænse for straks-/restafskrivning: 11900 11600 11300 11000 10800 10500 10100 9800
Good-will og andre immaterielle aktiver: 7 år 7 år 7 år 7 år 7 år 7 år 7 år 7 år

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk