Mange nye skatteregler til virksomhederne i 2012 og 2013

PrintPrint
De mange nye regler i 2012 og 2013 kan gøre det uoverskueligt for virksomhederne.

Mange nye skatteregler har fundet vej til den danske skattelovgivning. Dette via løbende politiske aftaler og ikke mindst i forbindelse med skattereformen, der blev vedtaget i 2012.

Der er indført en del nye skatteregler, som virksomhederne skal være opmærksomme på, og som allerede for nogens andel har virkning i 2012. Nedenstående er udvalgt et udpluk af nye regler, som virksomhederne skal være opmærksomme på, når selvangivelsen skal laves i 2012 og fremover.

”2012 har budt på det største antal regelændringer på skatteområdet, vi har set længe. En række nye regler er allerede trådt i kraft i løbet af 2012, og den 1. januar bliver regel-listen for virksomhederne endnu et stykke længere," siger Peter Nielsen, erhvervs- og skattepolitisk konsulent hos FSR - danske revisorer.

Hos Dansk Erhverv vækker de mange nye regler bekymring:

”Især for de mindre virksomheder kan det, trods de bedste intentioner, være en svær opgave at holde styr på alle de nye regler. Det kan betyde, at virksomhederne ikke får indberettet de korrekte oplysninger til SKAT, og så risikerer virksomheden at blive straffet af en af de nye regler. Nemlig reglen om administrative bøder ved for sen indberetning til SKAT. Mister virksomhederne overblikket og misser et par indberetninger, kan det hurtigt blive dyrt. Derfor er opfordringen herfra, at man i virksomhederne må bruge den nødvendige tid til at sætte sig ind i de nye regler og dermed undgå bøder,” siger Ulla Brandt, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Set i lyset af de mange regelændringer lyder opfordringen fra organisationerne til lovgiverne, at 2013 gerne må blive mindre regeltungt på skatteområdet.

”Ifølge revisorerne er komplicerede skatteregler en af de hyppigste årsager til at der opstår fejl i selvangivelserne, så i stedet for at levere ny lovgivning for at løse alle problemer, er opfordringen herfra, at man nu giver virksomhederne lidt ro til at indrette sig efter de gældende regler, og skal der ske noget nyt, så måtte det gerne byde på administrative lempelser for virksomhederne,” slutter Peter Nielsen, erhvervs- og skattepolitisk konsulent hos FSR - danske revisorer.

Fakta: Udvalgte skatteændringer for virksomhederne i 2012 og 2013:

2012:

Investeringsvinduet: Virksomheder kan afskrive 115 pct. af deres investeringer i driftsmidler. Investeringsvinduet er åbent frem til udgangen af 2013. Der kan vælges et forhøjet afskrivningsgrundlag på 115 procent for nye driftsmidler, som du har anskaffet i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013. Afskrivningen skal foretages på en separat driftsmiddelsaldo.

Beskatning af aktionærlån: Med skattereformen indføres beskatning af aktionærlån med virkning fra 14. august 2012. Ændringen betyder, at aktionærlån i fremtiden beskattes som henholdsvis løn eller udbytter allerede på optagelsestidspunktet. Det sker for at fjerne incitamentet til at omdøbe skattepligtig løn eller udbytte til aktionærlån.

Administrative bøder ved for sen indberetning til SKAT: De nye bøder gælder alle former for indberetninger til SKAT omkring virksomhedernes ansatte – dvs. alle former for løn, personalegoder etc. De nye bødestørrelser gælder fra 1. juli 2012.

Bødestørrelse pr. overtrædelse: 
1-4 ansatte: Bøde på 5.000 kr. (i alt 193.270 virksomheder) 
5-19 ansatte: Bøde på 10.000 kr. (i alt 65.287 virksomheder) 
20-49 ansatte: Bøde på 20.000 kr. (i alt 16.259 virksomheder) 
50-99 ansatte: Bøde på 40.000 kr. (i alt 5.210 virksomheder) 
100 + ansatte: Bøde på 80.000 kr. (i alt 3.419 virksomheder) 

Nye regler ved brug af udenlandsk arbejdskraft: De nye regler trådte i kraft den 20. september 2012, men gælder i første omgang kun for nye aftaler. For allerede indgåede aftaler, får de nye regler først virkning fra og med den 1. oktober 2013.

Stramning i reglerne for udbetaling af skattefrie godtgørelser: Ændringen betyder, at du ikke længere kan få udbetalt rejse- og kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) skattefrit, hvis du efter aftale med din arbejdsgiver går ned i løn for at få udbetalt godtgørelsen. Gælder fra 20. september 2012.

Begrænsning i reglerne om selskabers underskudsfremførsel: Der indføres begrænsning i selskabers mulighed for fuldt ud at modregne fremførselsberettigede underskud i positiv indkomst. Reglerne har virkning fra og med indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere.

Kontante betalinger over 10.000 kr.: Der er indført regler om, at kontante betalinger til leverandører skal indberettes til SKAT, hvis disse overstiger 10.000 kr. Ellers bortfalder fradragsretten, og man kan komme til at hæfte for leverandørens manglende betaling af skatter og afgifter. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2012, men for betaling med check er der indført en overgangsordning således betaling med check først anses som en kontant betaling fra og med den 15. november 2012.

2013:

Nedsættelse af loftet over rejsefradrag: Med skattereformen sættes loftet over fradraget for rejseudgifter ned fra 50.000 kroner til 25.000 kroner pr. indkomstår. Reglerne gælder fra den 1. januar 2013.

Nye regler for beskatning af fri bil: Fra 1. januar 2013 bliver reglerne ændret, så nedsættelsen af beskatningsgrundlaget til 75 procent først sker efter 36 måneder. Ændringen gælder også allerede indregistrerede biler.

Revisorerklæring ved kontrollerede transaktioner: Efter skattekontrollovens § 3 B skal virksomheder udfærdige og opbevare TP-dokumentation for kontrollerede transaktioner. SKAT skal have mulighed for at indhente en sådan revisorerklæring fra og med den 1. januar 2013.

Sort arbejde: Der indføres fra 1. januar 2013 nye regler, der skal begrænse sort arbejde. De indebærer blandt andet krav om cvr-nummer på biler og skiltning på pladser, hvor der udføres arbejde til en værdi på over 50.000 kr.

Kilde: www.fsr.dk

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk