Hvad forstås ved ...

PrintPrint

Hvis du har nogen spørgsmål til nedenstående artikel eller relaterede emner, er du meget velkommet til ringe os op. Det er altid nemmere at besvare dine spørgsmål over telefonen.

Udnyt derfor muligheden for ekspertbistand og ring på telefon 97116800, eller brug 'Ring mig op' funktionen til højre i menuen.

En række fagudtryk

I forbindelse med bogføringen og ikke mindst bogføringsloven findes en mængde fagudtryk, som det kan være svært at holde rede på i det daglige. Nedenfor bringer vi en gennemgang af de vigtigste begreber, men der er langt flere, og vi hjælper gerne i tvivlstilfælde.

Hvad forstås ved ... Regnskabsmateriale

  • Registreringer, herunder transaktionssporet
  • Beskrivelse af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling
  • Beskrivelse af systemer til at opbevare og finde opbevaret regnskabsmateriale
  • Bilag og anden dokumentation
  • Oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet
  • Regnskaber, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivningen
  • Revisionsprotokoller
  • Eventuelle årsberetninger og lignende, der er knyttet til regnskabet

Definitionen af regnskabsmaterialet har betydning for, hvilke materialer der skal opbevares af virksomheden i hele opbevaringsperioden på fem år.

Hvad forstås ved .... Transaktion

Ordet "transaktion" skal tolkes bredt. Ved en transaktion forstås en hændelse/ handling af økonomisk betydning for virksomheden.

Ud over normalt forekommende transaktioner som f.eks.: Salg, køb, lønafregninger, produktionsomkostninger mv., omfatter transaktioner bl.a. regnskabsmæssige dispositioner som f.eks.: Af-, ned- og opskrivninger samt renteberegninger.

Enhver transaktion skal registreres nøjagtigt i bogføringen med hensyn til korrekt kontering, dato og beløb.

Hvad forstås ved .... Registrering

Når en transaktion føres ind i virksomhedens bogføring, sker der en registrering. Transaktionen kan være en handling eller en hændelse af økonomisk karakter. Registreringer kaldes også posteringer, fordi der dannes poster i bogføringen til at afspejle de faktiske økonomiske hændelser eller forhold.

Alt efter det valgte bogholderisystem kan registreringer foretages på papir, maskine eller i et IT-system.

Hvad forstås ved .... Regnskab

Regnskaber, som kræves i henhold til lovgivningen, omfatter både regnskaber udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven og i henhold til skattelovgivningen.

Perioderegnskaber og andre regnskaber, som virksomheden udarbejder til internt brug er derimod ikke omfattet, fordi de ikke skal udarbejdes i henhold til lovgivningen.

Grønne regnskaber, etiske regnskaber, videnregnskaber og lignende er heller ikke regnskaber i bogføringslovens forstand, med mindre de knytter sig til et årsregnskab.

Hvad forstås ved .... Transaktionsspor

Transaktionssporet er sammenhængen mellem de enkelte registreringer og den bogføringspligtiges årsregnskab, skatte- eller afgiftsopgørelse, tilskudsregnskab eller tilsvarende regnskabsopstilling, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen.

Transaktionssporet er - sammen med kontrolsporet - fortsat grundlæggende i den nye lov. Det skal sikre, at det er muligt at kontrollere, om alle registreringer er medtaget i regnskabet, og hvilke underliggende registreringer, der ligger til grund for årsregnskabets poster.

Hvad forstås ved .... Kontrolspor

Ved kontrolsporet forstås de oplysninger, der dokumenterer registreringernes rigtighed.

Kontrolsporet sikrer, at det altid er muligt at gå tilbage til grundlaget for den enkelte registrering. Samtidig skal det være muligt at gå fra grundlaget til registreringen. I praksis benyttes entydige bilagsnumre, så de bilag, der ligger til grund for den enkelte registrering, kan findes frem.

Hvad forstås ved .... Bilag

Ved bilag forstås enhver nødvendig dokumentation for transaktioner, der registreres i bogføringen, uanset om dokumentationen er på elektronisk medie, mikrofilm, papir eller andet medie.

Der findes to former for bilag: Eksterne bilag og interne bilag. Ved eksterne bilag forstås dokumentation, der stammer fra andre end den bogføringspligtige selv. Alle øvrige bilag anses som interne bilag.

Til gruppen af eksterne bilag hører modtagne elektroniske fakturaer (f.eks. via EDI), selvom virksomheden selv efterfølgende skriver dem ud på papir. Det afgørende er, at de oplysninger, der ligger til grund for fakturaen, kommer fra andre end virksomheden selv. En faktura, der modtages via telefax, anses således også som et eksternt bilag.

Hvad forstås ved .... Revisionsprotokol

Revisionsprotokollen, der er revisors meddelelsesmiddel til ledelsen i aktieselskaber, anpartsselskaber mv., indeholder bl.a. en beskrivelse af det revisionsarbejde, der er udført, samt af eventuelle mangler ved bogholderi og regnskab. Som noget nyt indgår revisionsprotokoller som en del af regnskabsmaterialet. Dette skyldes primært, at protokollen har en meget nær sammenhæng med ledelsens forvaltning af virksomhedens bogføring og regnskabsaflæggelse.

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk